Meldpunt misbruik.

Meldpunt misbruik

VVP wil een plaats zijn waar zorg is voor individuele mensen, waar het veilig is om naar toe te gaan en waar oog is voor het individu (je bent welkom zoals je bent).

Maar we beseffen dat de  gemeenten niet immuun zijn voor de risico’s van verschillende vormen van misbruik. Met name als we het hebben over kwetsbare groepen als kinderen, jongeren, mensen die vanuit zorg in een gezags- en afhankelijkheidsrelatie tot een ander staan en mensen die vanuit hun verleden sociaal, psychisch of geestelijk kwetsbaar zijn.

Daarom heeft VVP een aantal maatregelen genomen die enerzijds bijdragen aan preventie (het voorkomen van misbruik) en anderzijds tot een adequate aanpak als er sprake is van (vermeend) misbruik.

  • Iedere voorganger van VVP verbindt zich aan, met de ondertekening, de gedragscode die binnen VVP geldt.
  • Binnen de eigen kerk zorgt de voorganger, dat alle medewerkers, in het bijzonder zij die werken met kinderen, de gedragscode van VVP onderschrijven.

INTERNE VERTROUWENSPERSOON

Binnen VVP is een vertrouwenspersoon (echtpaar). De vertrouwenspersoon

  • functioneert onafhankelijk,
  • is uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de Bestuursraad,
  • de functie van vertrouwenspersoon is niet te combineren met andere vertrouwensposities of leidinggevende posities binnen VVP .

De vertrouwenspersoon in bereikbaar via: secretaris@vvp.be 

Landelijk Meldpunt

VVP is aangesloten bij EAV en de Federale Synode. Beide willen de betrouwbaarheid bevorderen van leidinggevenden en recht doen en hulp verlenen bij machtsmisbruik. Het gaat daarbij om seksuele intimidatie en seksueel misbruik, machtsmisbruik en financieel misbruik. In de praktijk betekent dit dat je als gemeentelid met klachten over machtsmisbruik terecht kunnen bij het landelijke meldpunt.

Het landelijk meldpunt is te bereiken via de website: https://veiligekerk.be/