Onze missie.

Onzemissie.

" VVP is een geloofsgemeenschap van plaatselijke pinkstergemeenten die het goede nieuws van verlossing door Jezus Christus aan alle mensen bekend maken door woord en daad, trouw aan Gods Woord, onder de leiding en vanuit de kracht van de Heilige Geest (Matt.28:19-20). "

Een geloofsgemeenschap van plaatselijke Gemeenten 

VVP gelooft dat de Gemeente de gemeenschap is waardoor God zijn verlossingswerk, onder leiding van Christus als Hoofd en door de kracht van de Heilige Geest, in deze wereld wil realiseren. Ieder wedergeboren gelovige maakt deel uit van deze universele Gemeente. De plaatselijke gemeente is een zichtbare uiting hiervan. Door de dienst van oudsten, diakenen en de bedieningen die God daartoe geeft, worden de gelovigen toegerust tot dienstbaarheid aan God, aan de wereld en aan elkaar. Iedere gelovige behoort zich in een plaatselijke gemeente te voegen; hiermee wordt bedoeld, dat een gelovige een gemeente bezoekt waar men zich thuis voelt en regelmatig aanwezig is. 

De plaatselijke gemeente streeft ernaar de gaven en talenten van haar leden te ontwikkelen en in te zetten tot welzijn van de gemeente en samenleving. 

 

Bekendmaken van het Goede Nieuws 

Wij geloven dat de gemeente de opdracht heeft Gods Koninkrijk bekend te maken op aarde door de verkondiging van het evangelie in al zijn volheid aan alle volken en hen te maken tot discipelen van Jezus Christus en te brengen tot gehoorzaamheid aan Gods wil. Deze opdracht gaat vergezeld van de belofte dat tekenen en wonderen de gelovigen zullen volgen, zoals de genezing van zieken en het uitdrijven van boze geesten. 

 

In woord en daad vanuit de kracht van de Heilige Geest 

Door de prediking van het Woord en het getuigenis van een veranderd leven met bewogenheid en barmhartigheid gericht op het verlorene willen we het goede nieuws bekendmaken. (Daar waar, op de manier waarop, en op de juiste tijd waarin de Heilige Geest leidt). Gebruikmakend van de Gaven die de Heilige Geest een ieder op Zijn wijze toedeelt. 

 

Betrouwbaarheid in dienstbetoon 

Binnen VVP zijn leidinggevende personen elkaar verantwoording verschuldigd om een hoge standaard te bewaren. De erkenning van leiderschap met een daaraan verbonden licentie of certificering kan daarin een meerwaarde zijn. 

VVP wil een beweging zijn waarbij we niet weglopen voor het afleggen van verantwoordelijkheid aan elkaar als medegelovigen, gemeenten, dienaren en werkers in Gods Koninkrijk. Paulus zegt in het kader hiervan over zichzelf: “….U weet hoeveel wij voor u hebben betekend toen we in uw midden waren” (1Tess. 1:5 NBV). Daarom wil VVP een voorbeeld zijn van een onderlinge omgang die getuigt van wederzijds respect,  een open communicatie en wederkerig in liefde betoon. 

 

Balans in Woord en Geest 

De Pinksterbeweging heeft vanaf z’n ontstaan de nadruk gelegd op de doop- en vervulling met de Heilige Geest, waardoor de gaven van de Geest konden functioneren en de kracht van God kon worden ervaren. Dit komt o.a. tot uiting in de vormgeving van de erediensten die hierdoor een levendig karakter krijgen.
VVP wil als  denominatie de balans bewaken tussen enerzijds de waarheid en betrouwbaarheid van de Bijbel en anderzijds de volheid en de kracht van de Heilige Geest. Zodat beide – Woord en Geest – volledig tot hun recht komen. 

 

Betrokkenheid met elkaar en met de samenleving 

De lokale gemeente of organisatie bepaalde voornamelijk de levensinvulling van de gelovigen. Daardoor werden vriendschappen met niet-gelovigen soms verwaarloosd of blijven die relaties oppervlakkig. Ook de betrokkenheid met andere pinkster- en/of evangelische groepen was schoorvoetend. Bewustwording van een mogelijke rol in de maatschappij (politiek, verenigingsleven, sociale projecten…) was voor velen in onze achterband een “ver van ons bed” gebeuren. 

VVP wil werk maken van eenheid en maatschappelijke betrokkenheid. VVP wil zich bewust zijn  van haar geestelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheden.