Privacybeleid.

Het Verbond van Vlaamse Pinstergemeenten vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Verbond van Vlaamse Pinstergemeenten vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als het Verbond van Vlaamse Pinstergemeenten vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u, na het doornemen van onze privacyverklaring, hierover vragen heeft en contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Verbond van Vlaamse Pinstergemeenten vzw
J. Cardijnlaan 67,
1860 Meise
secretaris@vvp.be

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door het Verbond van Vlaamse Pinstergemeenten vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van het Verbond van Vlaamse Pinstergemeenten vzw.
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen en ons magazine VlaAnders.
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid voor Kerkgemeenten (wettelijke verplichting).
 • Het bekomen van attesten zoals bijvoorbeeld voor een Single Permit.


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer.
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, burgerlijke stand, nationaliteit en opleiding.
 • Identiteitsgegevens van partner en kinderen: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email, rijksregisternummer.
 • Persoonlijke kenmerken van partners en kinderen: geslacht, geboortedatum, burgerlijke stand, nationaliteit en opleiding.

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het opslaan van de gegevens in een beveiligde omgeving.
  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan derden waarmee we geen verwerkers- overeenkomst hebben afgesloten.


Met deze derden (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Het Verbond van Vlaamse Pinstergemeenten vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waar- voor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens het Verbond van Vlaamse Pinstergemeenten vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan derden. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijziging privacy statement

Het Verbond van Vlaamse Pinstergemeenten vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.